Anul universitar 2017-2018 – permanențe valorice și reconfigurări în actualitate

  Deschiderea anului universitar 2017 – 2018 înseamnă o nouă etapă în devenirea și evoluția învățământului superior românesc, o continuitate de valori și tradiții validate în timp, dar și un nou context al reflecției despre necesare schimbări, adaptări și reconfigurări în acord cu evoluțiile din mediul social, economic, cu noile tehnologii într-o epocă a globalizării, în armonia contrastelor și paradigmelor – național/ european, științific/ umanist, cultură/ civilizație/ pragmatism/ spiritualitate.

Ne aflăm în pragul unui nou început deschis de anul universitar 2017-2018 şi, cu acest prilej, trebuie să le urăm, în primul rând, studenţilor un an plin de reuşite academice şi performanţe în domeniul de studiu, iar corpului academic, profesorilor – aceeași dăruire, multă putere de muncă, inspirație şi dedicaţie în ceea ce fac. Să nu uităm că a preda bine presupune nu doar cunoaștere și temei științific, ci și vocație, pasiune, ardere lăuntrică și apoi puterea de a dărui celor tineri ceva din pasiunea și înțelepciunea profesorului-mentor. În același timp, un sistem educaţional nu este alcătuit doar din cei doi actori esențiali, studentul şi profesorul, sunt și alte instanțe, mult mai mulţi factori instituţionali care fac parte din tot acest proces dificil, interesant și, cu certitudine, întotdeauna perfectibil.

Privind retrospectiv, spre istoria recentă, constatăm că apariţia sistemului Bologna a dus treptat la o anumită uniformizare a sistemului de învăţământ superior din Uniunea Europeană. România a fost susţinută în procesul de internaţionalizare a învățământului superior, având calea deschisă către noi direcţii de evoluție educaţională, oferind totodată studenţilor multiple oportunităţi de dezvoltare, de cunoaștere și experiență practică, de împlinire profesională. Anul 2017 a constituit celebrarea a 30 de ani de experienţă continuă în proiectele de tip Erasmus, prin care Uniunea Europeană a sprijinit constant educația, formarea, politicile destinate tineretului și sportului în Europa. Programul Erasmus+ 2014-2020, ce include șapte dintre programele europene de finanțare: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperare cu țările industrializate, vizează un buget de 14,7 miliarde euro, pentru toate țările în perioada 2014-2020 și reprezintă o creștere cu 40 % față de nivelurile de până în 2014. În program vor fi implicate peste 4 milioane de persoane, din care aproximativ 2 milioane de studenţi şi peste 800.000 reprezentanți ai personalului didactic şi didactic auxiliar. Astfel, se deschid în fața universităților provocări pentru noi proiecte didactice, de cercetare, pentru activități științifice, didactice și schimburi academice utile. România este una dintre ţările Europei cu rezultate notabile în acest program, datorită competenței și seriozității mediului academic implicat în derularea și coordonarea proiectelor europene.

O ţară bogată este o ţară în care populaţia este sănătoasă atât în sens fizic, dar și spiritual, intelectual, deci o țară educată, deschisă spre valorile studiului, ale cunoașterii, ale culturii. Toţi suntem de acord că specificul unei ţări este dat, în primul rând, de civilizaţia poporului, de cultura acestuia, de vocaţiile şi îndeletnicirile cetățenilor, iar școala, în sens generic, asigură continuitatea acestui traseu de civilizație și cultură, formează deprinderi, atitudini, receptivitate valorică, modelează și schimbă clișee și mentalități rigide. Avem nevoie de școli și universități puternice, valoroase, de prestigiu internațional, finanțate adecvat domeniului, cu profesori motivați și studenți care se regăsesc pe traseul ales către profesie și activitatea socială de mai târziu.

În România anului universitar trecut, datele oficiale arătau faptul că în învăţământul superior existau 535.218 de studenţi, la un număr de 49.692 personal didactic şi 9.566 personal didactic auxiliar. Chiar dacă politica bugetară nu este la nivelul multor ţări membre UE, în unele domenii cheie, prin pregătirea și devotamentul studenţilor, prin pasiunea lor și a profesorilor dăruiți menirii didactice, România obţine constant rezultate remarcabile în domeniul cercetării, participând la proiecte naţionale şi internaţionale de succes.

Într-o succintă evaluare a învățământului ieșean, trebuie precizat faptul că la sfârșitul anului 2016-2017, judeţul Iaşi se află pe locul doi din ţară la numărul de elevi şi studenţi olimpici, care au obţinut locurile I, II şi III, la concursurile naţionale şi internaţionale, prima poziţie fiind ocupată de Bucureşti. Rezultate de excepție se remarcă și la nivelul examenelor naționale, al proiectelor și parteneriatelor, al convergențelor europene în domeniul educațional. Orașul Iași reprezintă, dincolo de istoria și cultura acestui spațiu spiritual, un oraş academic, al școlilor și universităților de prestigiu, dar mai presus de toate un oraş unde educaţia a fost reper și sens autentic, guvernată de spiritul critic maiorescian, de tradițiile Academiei Mihăilene, de spiritul cultural junimist, un oraș în care, în timp, educația a fost principalul motor de mișcare și devenire al comunității, totodată adevărat promotor al orașului și al valorilor acestuia.

  Privind spre viitor, spre urgențele noului an academic, analizând cu luciditate zonele critice ale sistemului educațional, accentele necesare din perspectiva unor demersuri legislative, de filosofie educațională, dar și de abordare practică, vom constata că educaţia în învățământul superior, și nu numai aici, are nevoie de un cadru normativ clar, fără echivoc, prin care calitatea învățământului și evaluarea acesteia să fie asigurate, un cadru care să elimine disfuncţionalităţile sistemului, să ofere accesul egal spre studiu și cercetare științifică, un învățământ superior centrat pe nevoile tinerilor, pe ideea de competență alături de informația științifică. Ca parlamentari ai Comisiei pentru învățământ și profesori implicați în viața școlii românești, considerăm că legislația în domeniu trebuie să promoveze mai mult autonomia și independența instituțiilor, guvernanța universitară, să ducă la creșterea relevanței programelor de studii și a competitivității instituțiilor de învățământ superior prin îmbunătățirea calității și a finanțării universitare. Pentru performanţă este vitală o corelare a programelor de studii universitare cu cerințele angajatorilor, cu acele competențe necesare fiecărui domeniu din piața muncii, pentru a crește încrederea operatorilor economici în pregătirea și valoarea absolvenților. Adăugăm aici și necesitatea de a dezvolta, mai profund, abilitățile antreprenoriale ale studenților prin proiecte de afaceri, parteneriate, competiții specifice, crearea unor societăți antreprenoriale studențești, aspecte susținute de altfel și prin Programul de guvernare.

O universitatea este, în general, un simbol al excelenţei, al valorilor înalte, al celor ce îşi doresc să cunoască, să înțeleagă universul. Universitatea este un loc al celor perfectibili, nu neapărat perfecţi. Universitatea este, mai presus de toate, un areal unde profesorii şi cercetătorii împreună cu studenţii sunt “lucrători” la şlefuirea firii omeneşti prin educaţie. Valoarea învăţământului superior din România nu este dată de instituţii ca entități abstracte, ci de oamenii din interiorul lor, cei care, prin devotament, competență, muncă și pasiune, reuşesc să formeze specialiști, profesioniști adevărați, dar și caractere, oameni ai cetății care asumă și îmbogățesc valorile comunității academice, ale țării, ale lumii în care trăiesc.

Fie că sunt la început de drum sau fac parte deja din “povestea universității” alese, studenții pătrund într-o lume a studiului și a devenirii intelectuale, o lume frumoasă și aspră, cu sacrificii și bucurii în clipele de reușită, o etapă de viață în care provocările şi contextele vor fi noi, interesante și de multe ori dificile. Dar, treptele succesului, satisfacția împlinirii, desăvârșirea treptată, forța visului, clipele de emoție și vibrație vor compensa tot ce pare dificil în anii de studenție.

  În sensul acesta, credem că educaţia nu trebuie privită doar ca un drum spre o profesie, un mijloc de a câştiga diferite lucruri materiale. Educaţia este sigura cale de a deveni un om împlinit și etic, fericit, echilibrat şi respectat în societate. Educația conduce ființa umană spre sensurile ei personale, profunde și spre un destin împlinit.

Vă mulțumesc!

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus